Su­per-golf gör 0–100 på un­der fy­ra se­kun­der!

Allt Om BILAR - - Innehåll - ALEX­AN­DER OLWAN

Nu be­kräf­tar Volks­wa­gen – den värs­ta Gol­fen hit­tills blir verk­lig­het.

Nya Golf R 400 ut­veck­las just nu, och vi kan räk­na med minst 400 häst­kraf­ter i den nya ra­ke­ten!

För­ra året vi­sa­de Volks­wa­gen upp sin vil­da kon­cept­bil Golf R 400 på bil­sa­long­en i Shang­hai. Och nu be­kräf­tar Volks­wa­gen för brit­tis­ka Car Ma­ga­zi­ne att den nya bi­len är un­der ut­veck­ling och att bi­len kom­mer att va­ra klar in­om lop­pet av någ­ra må­na­der.

Mo­torn blir en två­li­ters tur­bo på minst 400 häst­kraf­ter, tro­li­gen pa­rad med en dub­bel­kopp­lings­lå­da. Pre­cis som ­” van­li­ga” Golf R får bi­len fyr­hjuls­drift, och det ska räc­ka för att knuf­fa bi­len från 0-100 på un­der fy­ra se­kun­der! Nya fe­ta­re brom­sar lär ock­så bli ­ak­tu­ellt till nya Gol­fen. På ut­si­dan kom­mer nya R-mo­del­len få ett unikt de­sig­nat ae­ro­dy­na­mik­pa­ket med ag­gres­siv front, ny spoi­ler och split­ter.

Världs­pre­miä­ren be­räk­nas ske i höst på bil­sa­long­en i Frankfurt i sep­tem­ber och de nya bi­lar­na ska rul­la ut ti­digt un­der 2016. En­ligt upp­gif­ter hop­pas Volks­wa­gen kun­na hål­la ne­re pri­set un­der 50 000 eu­ro.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.