Här får hy­bri­den en helt ny snits...

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JAKOBSSON

BMW:s spor­ti­ga hy­brid i8 fick många att jub­la när den lan­se­ra­des. Mo­del­len är till stor del byggd i kol­fi­ber och där­med lätt. Tack va­re en stark tre­cy­lind­rig ben­sin­mo­tor som får or­dent­lig hjälp av el­drif­ten är den ock­så snabb: 0 till 100 km/h går på 4,4 se­kun­der. Dess­utom har den en de­sign som verk­li­gen stic­ker ut.

Men tyd­li­gen in­te till­räck­ligt för al­la. Och där­för har nu den kän­da tu­ning­fir­man AC Schnit­zer sla­git klor­na i BMW i8 och er­bju­der nu ett upp­gra­de­ringskit.

Ex­te­ri­ö­ren upp­da­te­ras med ett an­tal nya de­lar, na­tur­ligt­vis till­ver­ka­de i kol­fi­ber. Här finns en stor frontspoi­ler, en om­ar­be­tad bak­re stöt­fång­a­re och nya si­do­kjo­lar.

AC Schnit­zer ger ock­så i8 nya stör­re fäl­gar, i stäl­let för de re­la­tivt sma­la som sit­ter mon­te­ra­de ori­gi­nal. AC Schnit­zers hjul är fe­mek­ra­de 21-tum­ma­re som kläs i bre­da­re däck, 285 i bak och 245 i fram. Dess­utom sänks fjäd­ring­en för att för­bätt­ra vä­ge­gen­ska­per­na.

Den läck­ra in­red­ning­en i BMW i8 läm­nar i prin­cip orörd. Kun­der­na får nöja sig med nya pe­da­ler i alu­mi­ni­um och golv­mat­tor i ve­lour.

Det finns ing­en pris­lis­ta över hur myc­ket upp­da­te­ring­ar­na till i8 kos­tar. Man kan dock räk­na med att det in­te blir bil­ligt direkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.