Den mest kom­pro­misslö­sa Por­schen

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JAKOBSSON

Porsche GT3 RS är en av de mest kom­pro­misslö­sa sport­bi­lar­na som finns. Men nu kom­mer en än­nu vär­re från den tys­ka till­ver­ka­ren. Här är nya ­Porsche GT3 R.

Re­dan Porsche GT3 RS är en på al­la sätt kom­pro­misslös ra­cer. Trots att den fy­ra li­ter sto­ra box­ersex­an sak­nar tur­bo er­bjuds här 500 häst­kraf­ter och 480 Nm. Kraf­ten går via en spe­ci­al­de­sig­nad PDK-lå­da. GT3 RS är ock­så lätt. Alu­mi­ni­um­ka­ros­sen har kom­plet­te­rats med ett tak i mag­ne­sium, mo­tor­huv och ba­ga­geluc­ka till­ver­kas i kol­fi­ber­för­stärkt plast. 1 420 ki­lo väger bi­len en­ligt ­Porsche. Täv­lings­bi­len GT3 R som Porsche ny­li­gen vi­sat upp är än­nu lät­ta­re. En del av för­kla­ring­en är att man an­vänt den kol­fi­berar­me­ra­de plas­ten till än­nu fler de­lar. Al­la glasru­tor har ock­så bytts ut med lät­ta­re, till­ver­ka­de av po­lykar­bo­nat.

Mo­torn i GT3 R är sam­ma som i den gat­le­ga­la ver­sio­nen GT3 RS, allt­så en box­ersexa på 4,0 li­ter och 500 häs­tar. Väx­ellå­dan är dock en an­nan. I GT3 R finns en sex­väx­lad se­kven­ti­ell lå­da.

Brom­sar­na är ock­så upp­da­te­ra­de på GT3 R. I fram sit­ter sex­ kolvsok och 380-mil­li­me­ters­sko­vor. I bak job­bar fyr­kolvsok och 372 mil­li­me­ter sto­ra ski­vor.

Jäm­fört med den ut­gå­en­de ge­ne­ra­tio­nen har sä­ker­he­ten bli­vit bätt­re, häv­dar Porsche. Bland an­nat ska bi­len ha en star­ka­re sä­ker­hets­bur, en star­ka­re bensin­tank, en säk­ra­re stol och en stör­re ”nödut­gång” i ta­ket.

Vill man kö­pa en Porsche 911 GT3 R får man vän­ta till de­cem­ber då för­sälj­ning­en av mo­del­len drar i gång. Men det är li­ka bra att bör­ja spa­ra re­dan nu. Pri­set blir in­te li­ka ro­ligt som bi­len. Mot­sva­ran­de 4 mil­jo­ner kro­nor – plus moms – kom­mer prislap­pen att ham­na på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.