Ban­ko­mat­bi­len kom­mer till dig...

Allt Om BILAR - - Alltombilar - DA­VID JAKOBSSON

Trött på att gå till ban­ken? BMW kan till­sam­mans med pols­ka ban­ken Idea ha hit­tat lös­ning­en. De har byggt fy­ra BMW i3 till bank­kon­tor – som kom­mer till dig när du be­hö­ver dem.

Många bank­kun­der tving­as läg­ga tid på att han­te­ra si­na kon­tan­tin­sätt­ning­ar. Det hand­lar of­ta om små­fö­re­ta­ga­re som ef­ter stäng­ning var­je dag får ge sig i väg med peng­ar­na och le­ta upp en ser­vice­box för att kun­na gö­ra si­na in­sätt­ning­ar.

Som ett test har den pols­ka ban­ken Idea Bank byggt om fy­ra styc­ken BMW i3 till rullande ser­vie­box­ar. Om kun­den be­hö­ver gö­ra en in­sätt­ning be­stäl­ler man tjäns­ten via en app i mo­bi­len. Sen kom­mer den rul�lan­de ban­ken till kun­den på en av­ta­lad tid. – Fö­re­ta­ga­re som le­ve­re­rar si­na in­koms­ter per­son­li­gen till ban­ken el­ler en sta­tio­när ser­vice­box slö­sar bå­de tid och peng­ar. Vår tjänst syf­tar till att lyf­ta den här bör­dan från de­ras ax­lar, sä­ger Do­mi­nik Faj­bu­si­ewicz, sty­rel­sen Idea Bank. Skå­de­spe­la­ren Dolph Lund­gren in­för att han skul­le del­ta i ra­cing­täv­ling­en Gum­ball 3000 – kö­ran­des en vrål­snabb

Fer­ra­ri FF med 660 häst­kraf­ter...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.