Vi kan in­te fort­sät­ta så här

Allt Om BILAR - - Brev@ -

Hej, jag he­ter Mar­co, jag för­står in­te var­för man all­tid pra­tar om gles­bygd när det kom­mer till bräns­le­pri­ser. Jag bor i Sö­der­täl­je och är egen fö­re­ta­ga­re som me­ka­ni­ker och hant­ver­ka­re. Min största kund lig­ger tre mil från min start­punkt, jag mås­te åka dit i en bil full med verk­tyg, jag kan in­te åka kol­lek­tivt. Ibland mås­te jag åka tio mil en­kel re­sa för att ut­fö­ra ett ar­be­te. Om jag med min fa­milj vill gå på bio i He­ron Ci­ty, så är det vår rät­tig­het att in­te be­hö­va åka kom­mu­nalt för att ef­ter fil­men som slu­tat cir­ka 22.00 kom­ma hem mitt i nat­ten med sko­la och ar­be­te vän­tan­de näs­ta dag.

Vi har även en mo­tor­båt – det är min största hob­by – jag är med i en båt­klubb och jag mås­te kör med bil för att kun­na rus­ta min båt. Jag kan in­te ta mig till en bygg­plats med buss för att se­dan slä­pa med mig färg, ol­jor med me­ra på buss el­ler tåg.

Jag har även en bil­hob­by; äger två gam­la ame­ri­kans­ka bi­lar. När ska al­la mil­jö­käm­par in­se att det är min mänsk­li­ga fri­het att kun­na ta mig dit jag vill på det sätt som jag an­ser lämp­ligt.

Jag har en helt ny fir­ma­bil, MB Vi­to Blu­e­tech 2015. Den är eu­ro 6-god­känd vil­ket blir ett krav i sep­tem­ber i år. Jag gör vad jag kan för mil­jön, jag äls­kar na­tu­ren, och det är min rät­tig­het att kun­na nju­ta av den i min mo­tor­båt på ett an­svars­fullt sätt.

Ska verk­li­gen vi nio mil­jo­ner in­vå­na­re av jor­dens sju mil­jar­der in­vå­na­re straf­fas hår­dast av al­la för att det på­går glo­bal upp­värm­ning. Hur stort är vårt mil­jö­av­tryck, hur skul­le klo­tet på­ver­kas om Sve­ri­ge för­svann från jor­dens yta?

Jag och min fa­milj väg­rar att bä­ra hund­hu­vu­det för vad som sker, och vi kom­mer att rös­ta på det par­ti som gyn­nar oss och vårt sätt att le­va bäst, och det är in­te de som sit­ter där i dag. Jag vill även tilläg­ga att på grund av nå­got som kal­las kon­kur­rens kan jag säl­lan ta be­talt för mi­na re­sor i job­bet, och jag har in­te höjt mitt tim­pris 450 kr + moms se­dan 2006, och det skall räc­ka för att kun­na kö­ra mil­jö­bil, vil­ket går ihop på fir­man men in­te pri­vat, min lön räc­ker in­te till en ny pri­vat­bil ock­så.

Med vänlig hälsning, Mar­co

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.