FLO­RENS.

Nya Sko­da Su­perb – vil­ken bil! Hör här: Den är bil­li­ga­re än hyl­la­de Volks­wa­gen Pas­sat. Och än­då be­tyd­ligt bätt­re på fle­ra vik­ti­ga punk­ter. Men, Sko­da Su­perb li­der dessvär­re ock­så av ett re­jält han­di­kapp.

Allt Om BILAR - - Provkörning - TEXT OCH FO­TO: DA­VID JAKOBSSON

VOLKS­WA­GEN PAS­SAT TOGS emot med ju­bel och lov­sång när den kom för­ra året. Mo­del­len har gjort en or­dent­lig klass­re­sa upp­åt och är plöts­ligt bå­de snygg och lyx­ig – väl i klass med fle­ra dy­ra­re kon­kur­ren­ter. Pas­sat blev ock­så den själv­kla­ra vin­na­ren av den pre­stige­tyng­da ti­teln Årets bil 2014.

Det fak­tum att Pas­sat sti­git i gra­der­na och nu näs­tan kan räk­nas in i pre­mi­um­seg­men­tet har ska­pat ut­rym­me för kon­cern­sys­ko­net Sko­da att ock­så klätt­ra li­te på ste­gen. Nu för­kla­rar re­pre­sen­tan­ter för Sko­da att man fått ploc­ka fritt bland VW-grup­pens al­la bygg­de­lar för att ut­i­från si­na eg­na kärn­vär­den skru­va ihop en så bra bil som möj­ligt. Det hand­lar allt­så in­te läng­re om att vän­ta på att få är­va gam­la ut­tjän­ta pry­lar från sto­re­bror Volks­wa­gen. Och re­sul­ta­tet: helt ly­san­de.

Sko­da Su­perb är en be­kväm bil att åka i, till och med trev­li­ga­re än Pas­sat. Och kanske även dy­ra Au­di får se upp här. Test­bi­len vi kör ut­an­för Flo­rens i Ita­li­en är ut­rus­tad med till­va­let ad­ap­tivt chas­si. Bi­len är be­hag­ligt mjuk och gung­ar lugnt fram över vägar­na. Man sit­ter rik­tig bra i fram­sto­lar­na som er­bju­der fint stöd för al­la ty­per av krop­par. Där bak sit­ter man näs­tan än­nu bätt­re. Här finns mas­sor av ut­rym­me för bå­de långa ben och skrym­man­de bil­barn­sto­lar.

BI­LEN SER NÄS­TAN ut att va­ra en se­dan, men vi­sar sig va­ra en halv­kom­bi när man öpp­nar den ele­gan­ta bakluc­kan. Lastut­rym­met är enormt, he­la 625 li­ter ryms här. Som en jäm­fö­rel­se rym­mer Sveriges mest sål­da bil Vol­vo V70 ba­ra 575 li­ter. Och tyc­ker man av nå­gon an­led­ning att ut­rym­met i halv­kom­bin in­te räc­ker kom­mer snart en kom­bi­ver­sion som sväl­jer 30 li­ter till.

Att kö­ra Sko­da Su­perb är väl in­te nå­gon stor upp­le­vel­se. Den långa bi­len – drygt 4,8 me­ter lång – är in­te mo­del­len man ska väl­ja om man pri­o­ri­te­rar pig­ga kö­re­gen­ska­per. Då är det Volks­wa­gen Pas­sat som gäl­ler. Men Su­perb är än­då med på no­ter­na och styr snällt in i sväng­ar­na när vi väl­jer sport­lä­get.

Sä­ker­hets­mäs­sigt har Sko­da ta­git sto­ra kliv fram­åt. I Su­perb finns till ex­em­pel front as­sist med au­tobroms, trött­hets­var­na­re, nio air­bags och ad­ap­tiv fart­hål­la­re som stan­dard. Det finns ock­så ett pa­ket med fi­las­si­stent, dö­da­vin­kel­var­na­re och hel­ljus­au­to­ma­tik att kö­pa till. Fyr­hjuls­drift finns ock­så om man läg­ger upp 7 000 kro­nor extra. Och – Sko­da er­bju­der en kö­as­si­stent som ska ta kon­troll över mo­tor, brom­sar och styr­ning i kö­tra­fik upp till 60 km/ h. Vi lyc­ka­des dock ald­rig få det­ta att fun­ge­ra un­der prov­kör­ning­en.

SU­PERB BLIR CIR­KA 15 000 kro­nor bil­li­ga­re än en Volks­wa­gen Pas­sat med jäm­för­bar ut­rust­ning. Trots det, och trots att Su­perb på fle­ra sätt är en bätt­re bil, är det ing­en som tror att Sko­da kan kom­ma i när­he­ten av de för­sälj­nings­siff­ror som Volks­wa­gen kan vi­sa upp för sin stor­säl­ja­re Pas­sat i Sve­ri­ge. Na­tur­ligt­vis hand­lar det här om att det tys­ka varu­mär­ket Volks­wa­gen till­ta­lar fler kun­der än det tjec­kis­ka Sko­da. Lar­vigt, kan man kanske tyc­ka. Men det här är han­di­kapp Sko­da kom­mer att få fort­sät­ta käm­pa med.

SKO­DA SU­PERB TES­TAS I TIO KA­TE­GO­RI­ER »

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.