PAP­PERS­AR­BE­TET

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

GÖR UPP OM en dag att häm­ta hus­vag­nen. Frå­ga om säl­ja­ren kan hjäl­pa till med ex­port­re­gi­stre­ring­en vil­ket in­te bru­kar va­ra någ­ra pro­blem. I Tyskland tar det­ta in­te mer än en tim­me på spe­ci­el­la for­dons­kon­tor. Of­ta går det att, i sam­ma om­rå­de, kö­pa spe­ci­el­la ex­port­re­gi­stre­rings­skyl­tar samt en för­säk­ring som gäl­ler me­dan du kör hem hus­vag­nen. Kos­tar cir­ka 200 eu­ro. Se till att du får med föl­jan­de do­ku­ment i ori­gi­nal: • Fa­hr­zeug­sche­in re­spek­ti­ve Zu­lass­ungs­be­sche­i­ni­gung Teil I (re­gi­stre­rings­be­vis del 1) • Fa­hr­zeug­bri­ef re­spek­ti­ve Zu­lass­ungs­be­sche­i­ni­gung Teil II (re­gi­stre­rings­be­vis del 2) • In­spek­tions- Scheck­heft (ser­vice­bok) • Be­di­enungs­an­lei­tung (in­struk­tions­bok) • Be­richt der letz­ten Haup­tun­ter­suchung (TÜV-Be­richt) ( be­sikt­nings­pro­to­koll) • ASU-Be­sche­i­ni­gung (av­gas­un­der­sök­nings­pro­to­koll)

Glöm in­te att ta med pas­set till for­dons­kon­to­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.