BE­TAL­NING OCH RE­GI­STRE­RING

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

UND­VIK KON­TAN­TER. Bätt­re att pra­ta med din bank som kan stå be­redd i Sve­ri­ge för att gö­ra en in­ter­na­tio­nell över­fö­ring. Görs den på mor­go­nen kan säl­ja­ren ha peng­ar­na på sitt kon­to på ef­ter­mid­da­gen. Se till att få del 1 och del 2 av re­gi­stre­rings­hand­ling­ar i ori­gi­nal. Fa­hr­zeug­bri­ef på tys­ka, Car­ta di cir­co­la­zio­ne på ita­li­ens­ka och Ken­te­ken­bewijs på hol­länds­ka.

På plats i Sve­ri­ge ska du an­sö­ka om Im­por­toch ur­sprungs­kon­troll hos Trans­port­sty­rel­sen. Skic­ka re­gi­stre­rings­be­vi­set i ori­gi­nal med re­kom­men­de­rat brev till Trans­port­sty­rel­sen. In­nan dess ska du be­ta­la in 700 kro­nor till Transportstyrelsens kon­to, an­nars be­hand­las in­te din an­sö­kan. När hand­lägg­ning­en är klar kan du be­stäl­la tid för re­gi­stre­rings­be­sikt­ning. Glöm in­te att be­stäl­la tid för en van­lig be­sikt­ning sam­ti­digt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.