Kult­sta­tus hål­ler pri­set up­pe

Allt Om BILAR - - Klassikern -

DS-mo­del­len har i dag upp­nått kult­sta­tus och de fles­ta ägar­na hål­ler hårt i si­na ex­em­plar. Skul­le du hit­ta ett for­don som är till sa­lu får du räk­na med att be­ta­la från cir­ka 80 000 kro­nor och upp­åt för en bil som är i ett rik­tigt bra bruks­skick. De­lar av kon­struk­tio­nen är kom­pli­ce­rad vil­ket gör att det kan va­ra svårt för en lek­man att me­ka med bi­len hem­ma i ga­ra­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.