Blin­ka rätt i ron­dell

Allt Om BILAR - - Trafikpolis - SAMU­EL SKÖLDÖ ALLT OM BI­LARS tra­fik­po­lis

2Vad gäl­ler egent­li­gen i ron­del­ler? Blin­ka el­ler in­te blin­ka? Gäl­ler det ba­ra när man ska läm­na den el­ler ska man se den som en van­lig fyr­vägs­kors­ning? Själv blin­kar jag all­tid när jag ska väns­ter och blin­kar ut. Rätt el­ler fel?

Stefan SAMU­EL: 1) Blin­ka all­tid hö­ger till led­ning för and­ra när du kör ut ur ron­del­len. 2) I en stör­re ron­dell, följ an­vis­ning­ar­na hur man ska kö­ra i ron­del­len. 3) I mind­re ron­del­ler kan det va­ra bra att blin­ka till väns­ter om du ska kö­ra ut vid t.ex. 3:e el­ler 4:e ut­far­ten och då till led­ning för de som ska kö­ra in i ron­del­len. Men det är ing­et krav. 4) Vid fle­ra kör­fält i ron­del­len kan man läg­ga sig i kör­fäl­tet längst in mot ron­del­len och när man ska kö­ra ut ur ron­del­len blin­kar man hö­ger. Gör helst kör­fälts­by­tet in­nan ut­fart så att du kör ut ur ron­del­len från det ytt­re kör­fäl­tet. Det är även tillå­tet att kö­ra ut ur ron­del­len vid ut­far­ten men att man då mås­te va­ra extra för­sik­tig vid kör­fälts­by­tet. Det är även ok att man lig­ger kvar i ytt­re kör­fäl­tet och kör ut vid lämp­lig ut­fart. Här und­vi­ker man ett fa­ro­mo­ment – kör­fälts­by­tet. 5) När man gör ett kör­fälts­byte så mås­te man all­tid för­vis­sa sig om att det är lämp­ligt och att det finns ut­rym­me för att by­ta kör­fält.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.