Få som an­vän­der blin­kers

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

3Kör bil cir­ka 3-5 000 mil i stä­der, bå­de sto­ra och mind­re tra­fi­ke­ra­de vägar et­ce­te­ra. Tog kör­kort i bör­jan på 1950-ta­let. Det förs­ta jag fick var lä­ra mig var att an­vän­da blin­kers. Det­ta be­te­en­de sit­ter i rygg­mär­gen på mig. Kan in­te po­li­sen stäv­ja oty­get att strun­ta i allt vad blin­kers he­ter? Följ­de en bil för någ­ra da­gar se­dan, där föraren in­te blin­ka­de en en­da gång trots att bi­len sväng­de hit och dit. Jag an­vän­de kör­rikt­nings­vi­sa­re 13 gång­er un­der sam­ma sträc­ka. Det är otro­lig non­cha­lans mot and­ra tra­fi­kan­ter. När ska po­li­sen stop­pa des­sa obil­da­de fö­ra­re ut­an hän­syn till an­nan tra­fik. Ver­kar ba­ra bli vär­re. Vart är vi på väg?

Ol­le Ols­son La­su SAMU­EL: Jag hål­ler helt med dig, det är allt för få som an­vän­der blin­kers när de ska gö­ra en si­do­för­flytt­ning. Man gör det till led­ning för and­ra, för att mins­ka an­ta­let olyc­kor och för att tra­fi­ken ska lö­pa smi­di­ga­re. Man gör det även för att vi­sa re­spekt för and­ra tra­fi­kan­ter ge­nom att föl­ja la­gar som gäl­ler, mins­ka ir­ri­ta­tions­mo­ment och stress i tra­fi­ken. Vi har en spe­ci­ell vi­deo­grupp som har fokus på tra­fik­be­te­en­de. En av de­ras ar­bets­upp­gif­ter är att se över det be­te­en­de som du be­skri­ver. Men även att beiv­ra ag­gres­siv kör­ning som till ex­em­pel sla­lom­kör­ning mel­lan kör­fäl­ten och där kom­mer även in att man in­te blin­kar vid kör­fälts­by­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.