Bäst att le­da cy­keln

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

6Du sva­rar ju ald­rig på frå­gan om man har skyl­dig­het att läm­na cy­klis­ter fö­re­trä­de då de pas­se­rar vä­gen på ett över­gångs­stäl­le. Frå­ge­stäl­la­ren und­rar ju om även cy­klis­ter om­fat­tas av ”zebra­la­gen”. Du sva­rar med lag­rum­met runt cy­kelö­ver­far­ter. Cy­kelö­ver­fart ska va­ra ut­märkt med väg­mär­ke B8 samt va­ra ut­märkt med hajtän­der. Lik­nar in­te ett över­gångs­stäl­le direkt.

Claes Rehns­tedt SAMU­EL: En cy­klist får cyk­la på ett van­ligt över­gångs­stäl­le, men har då väjningsplikt mot öv­ri­ga for­don. Om man kli­ver av cy­keln och le­der den över över­gångs­stäl­let, så har for­dons­fö­rar­na väjningsplikt mot den som le­der cy­keln. För att und­vi­ka miss­för­stånd när det gäl­ler väjningsplikt vid des­sa till­fäl­len, är det bäst att man le­der cy­kel över över­gångs­stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.