Hur tungt får man dra?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

5Jag har kört med släp (hus­vagn) i många år. Har en Vol­vo S60 och Ka­be hus­vagn som fun­kar fint till­sam­mans. Men ha­de tänkt by­ta till en ny­a­re S60 men då får jag ej dra hus­vag­nen med van­ligt B-kör­kort. Drag­kro­ken får be­las­tas med 1 800! Hus­vag­nens vikt 1490 kg. Har ju va­nan att kö­ra med släp så var­för mås­te man ha ett tilläggs­kort? Det finns nå­got som kal­las far­fars-re­gel kan den tilläm­pas här?

Lars Karls­son SAMU­EL: Har man ett van­ligt B-kort och man har en per­son­bil el­ler lätt last­bil så får total­vik­ten drag­for­don och släp in­te över­sti­ga 3,5 ton. Har man en ut­ö­kad B-be­hö­rig­het så är det ok med en kom­bi­na­tion bil el­ler lätt last­bil + släp där total­vik­ten över­sti­ger 3,5 ton men in­te 4,25 ton. Har man ett B-kort som är ta­get fö­re 1 ju­li 1996 och be­hö­rig­he­ten in­te bli­vit åter­kal­lad ef­ter det­ta da­tum, så får man kö­ra per­son­bil med total­vikt över 3,5 ton. Här kom­mer till ex­em­pel hus­bi­lar in som är per­son­bils­klass II och som har en total­vikt över 3,5 ton. Där­e­mot får man in­te dra mer än max släp­vagns­vikt för for­do­net oav­sett be­hö­rig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.