4

Ljus sett på rätt sätt

Allt Om BILAR - - Besiktning - MOR­GAN ISACS­SON

Vad gäl­ler för en mi­li­tär veteranbil från 1963 som har bak­ljus där par­ke­rings­lju­set är rött, men broms och blin­ker­s­lju­set är orange? For­do­net är ur­sprung­li­gen bå­de typ- och re­gi­stre­rings­be­sik­ti­gad i det­ta ut­fö­ran­de. Där­för und­rar jag hur man vid en kon­troll­be­sikt­ning kan slå ned på det­ta, bor­de man då ock­så in­te fått ett fö­re­läg­gan­de om ny reg./typ­be­sikt­ning sam­ti­digt? Jag vill gär­na ve­ta vad det är som gäl­ler, ob­ser­ve­ra att det är ba­ra en be­sikt­nings­sta­tion som har sla­git ned på det här!

Su­san­ne MOR­GAN: Det som gäl­ler en­ligt re­gel­ver­ket är föl­jan­de:

Po­si­tions­lyk­tan bak ( bak­ljus) ska ly­sa rött.

Stopp­lyk­tan ( broms­lju­set) ska ly­sa rött men för års­mo­dell 1975 el­ler ti­di­ga­re god­tas gult ljus.

Kör­rikt­nings­vi­sa­ren ( blin­kers) ska ly­sa oran­ge­gult men för års­mo­dell 1975 el­ler ti­di­ga­re god­tas vitt ljus fram­åt och rött ljus bak­åt. Om nå­got är oklart re­kom­men­de­rar jag att du kon­tak­tar den be­sikt­nings­sta­tion där du kon­troll­be­sik­ti­ga­de din mi­li­tä­ra veteranbil för att där re­da ut hur

det ska var på bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.