Är änd­ring­en otillå­ten?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

2Min bil blev un­der­känd på be­sikt­ning­en och ska in på ef­ter­kon­troll. En­ligt pro­to­kol­let är dim­lju­sen un­der­kän­da på grund av ”otillå­ten änd­ring”. Det jag gjort är att by­ta ut dim­lju­sen mot nya kom­plet­ta en­he­ter med dim­ljus kom­bi­ne­rat med DRL i sam­ma en­het. Allt­så inga lö­sa lam­por, ut­an helgjut­na mo­del­lan­pas­sa­de en­he­ter som är tänk­ta att an­vän­das som DRL dag­tid med 2 st 3W led, och som dim­ljus med 2 st 5W led. En­he­ter­na är ECE, E11, R87 och RL-märk­ta. Be­sikt­nings­man­nen kon­sta­te­ra­de att en­he­ter­na var väl­gjor­da, ljus­bil­den var per­fekt och för­öv­rigt bätt­re än ori­gi­na­let på al­la punk­ter. Men han hän­vi­sa­de till en pa­ra­graf från 2015-01-15 som sä­ger att strål­kas­ta­re in­te får mo­di­fie­ras med led. Där­med un­der­känd. Är det verk­li­gen rätt?

Christi­an MOR­GAN: Det be­sikt­nings­tek­ni­kern sagt stäm­mer och är rätt en­ligt re­gel­ver­ket för kon­troll­be­sikt­ning. Vid kon­troll­be­sikt­ning gäl­ler föl­jan­de: Vid änd­ring ( byte) från kon­ven­tio­nell dim­strål­kas­ta­re till led- el­ler xe­non­dim­strål­kas­ta­re mås­te bi­len åter­stäl­las till det ti­di­ga­re god­kän­da ut­fö­ran­det el­ler så mås­te man gö­ra en re­gi­stre­rings­be­sikt­ning där det tas ställ­ning till om de ut­byt­ta dim­strål­kas­tar­na upp­fyl­ler gäl­lan­de krav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.