Glöm in­te nyc­keln

Allt Om BILAR - - Besiktning -

6Har en frå­ga an­gå­en­de avtagbar drag­krok, som sit­ter på en xc60 2009. Är det ok om lå­set som man öpp­nar med nyc­kel in­te fun­ge­rar? Själ­va vre­det fun­ge­rar ut­märkt, det vill sä­ga man kan vri­da på det som man ska, och på så sätt fri­gö­ra kro­ken och sät­ta till­ba­ka den. Så kro­ken sit­ter fast på rik­tigt sätt, det en­da är att nå­gon i te­o­rin kan stjä­la den då den in­te är låst med nyc­kel. Är det­ta ok för be­sikt­ning?

Jo­nas MOR­GAN: Ja, det blir ing­en an­märk­ning för att nyc­kellå­set in­te fun­ge­rar. Nyc­kellå­set finns för att för­hind­ra stöld och det in­går in­te i lås­ning­en för den de­mon­ter­ba­ra kul­de­len. Men om en de­mon­ter­bar kopp­lings­del är för­sedd med nyc­kellås så mås­te nyc­kellå­set gå att lå­sa upp så att lås­ning­en kan kon­trol­le­ras vid kon­troll­be­sikt­ning­en. Om nyc­kellå­set för­hind­rar kon­troll av lås­ning­en blir kopp­lings­an­ord­ning­en un­der­känd. Jag re­kom­men­de­rar att den de­mon­ter­ba­ra kul­de­len för­va­ras i bi­lens ba­ga­geut­rym­me när dra­gan­ord­ning­en in­te an­vänds för att mins­ka ris­ken att lås­me­ka­nis­men bör­jar att kär­va. Det är in­te ovan­ligt att den de­mon­ter­ba­ra kul­de­len rostat fast re­dan vid bi­lens förs­ta kon­troll­be­sikt­ning, ef­ter cir­ka 3 år, om kul­de­len va­rit mon­te­rad se­dan bi­len var ny. OBS: Glöm in­te att ta med nyc­keln till kul­de­lens nyc­kellås när du ska kon­troll­be­sik­ti­ga bi­len!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.