När ska bi­len be­sik­ti­gas?

Allt Om BILAR - - Besiktning -

3Vi har en Su­zu­ki Swift års­mo­dell 2013 JRL176. Köpt i maj 2013 som ny. Har in­te rik­tigt fått klart för mig när den ska be­sik­ti­gas förs­ta gång­en. And­ra bi­len och hus­vag­nen får vi med­de­lan­den om för­tids­bo­ka­de ti­der som för­slag.

Per och An­ne­lie Wenn­berg MOR­GAN: In­stäl­lel­se­reg­ler­na för bi­lar med en total­vikt av högst 3,5 ton är föl­jan­de:

Förs­ta gång­en ska bi­len kon­troll­be­sik­tas cir­ka 3 år ef­ter det att bi­len togs i bruk.

And­ra gång­en cir­ka 5 år ef­ter det att bi­len togs i bruk och där­ef­ter år­li­gen.

In­stäl­lel­se­pe­ri­o­den be­stäms ef­ter den sista siff­ran i re­gi­stre­rings­num­ret. Den ak­tu­el­la bi­len med togs i bruk 2013-03 och då ska förs­ta kon­troll­be­sikt­ning gö­ras un­der pe­ri­o­den 2016-06–2016-10. Be­sikt­nings­pe­ri­o­den för per­son­bi­lar med slut­siff­ra 6 är ju­ni-ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.