Hål­ler Gol­far­na i läng­den? Du har en ström­tjuv

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

1Jag ha­de tänkt att kö­pa en Golf 2:a från 1988. Den har gått om­kring 23 500-23 999 mil. Det jag und­rar är om Gol­far­na hål­ler i läng­den? El­ler är den så gott som för­bru­kad re­dan? Skul­le det en­ligt dig va­ra värt att läg­ga ut peng­ar på den­na bil? El­ler ska man sat­sa på nå­got an­nat? För öv­rigt ver­kar den va­ra i bra skick, men jag vet in­te hur det är med just Golf 2.

Hen­rik JO­NAS: VW Golf är ab­so­lut bra bi­lar. Men för en så pass gam­mal bil så kom­mer det ju högst san­no­likt upp­stå re­pa­ra­tions­be­hov och stor­le­ken av des­sa är såklart omöj­ligt att för­ut­spå. Se om du har möj­lig­het att läm­na in den på en un­der­sök­ning in­nan du kö­per den.

3Har en Ford Fi­es­ta 1995. Den har hit­tills fun­ge­rat ut­an pro­blem. Härom­da­gen kör­de jag och näs­ta dag fanns ing­en till­stym­mel­se till el­kraft i bi­len. Bi­len bär­ga­des till verk­sta­den och nytt bat­te­ri sat­tes in. Jag kör­de bi­len och näs­ta dag var det sam­ma pro­blem igen – ing­en bat­te­ri­kraft. Jag har upp­täckt att en säk­ring fat­tas i säk­rings­hål­la­ren vid väns­ter si­da om rat­ten. Kan det va­ra pro­ble­met? Har ald­rig haft det­ta pro­blem ti­di­ga­re. As­si­stanskå­ren trod­de att det kanske be­ror på ge­ne­ra­torn? Ing­er Pha­lén

JO­NAS: Det lå­ter som du har en stor ström­tjuv i bi­len som drar ur bat­te­ri­et, ex­em­pel­vis start­mo­tor el­ler ge­ne­ra­tor. Läm­na in bi­len för en upp­mät­ning av tjuv­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.