Filt­ret är re­dan tätt

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

7Har Mitsubishi Lan­cer 1,8 die­sel års­mo­dell 2011. Nu vi­sar med fel­sök­ning att par­ti­kel­filt­ret är tätt. Men Mitsubishis verk­stad i Måls­ryd kun­de in­te hjäl­pa mig med det. Nå­gon slags ga­ran­ti bor­de ju fin­nas på så­pass ny bil och som körts så li­te, cir­ka 9 000 mil, par­ti­kel­fil­ter skall ej va­ra täppt re­dan. Kört läng­re sträc­kor ock­så ef­tersom jag pend­lar till job­bet. Det­ta är nåt Mitsubishi mås­te hört fle­ra gång­er. Kan in­te ba­ra va­ra jag?

Ul­la JO­NAS: Det­ta ÄR ett be­kym­mer på många di­es­lar i dag. Of­tast be­ror det på kor­ta kör­sträc­kor, men det ver­kar ju in­te va­ra fal­let här. Det kan ock­så be­ro på ett luftläc­kage i mo­torn el­ler and­ra sa­ker. Men har filt­ret bli­vit så pass igensatt att det mås­te by­tas så finns det ty­värr in­te myc­ket att gö­ra. Det man mås­te sä­ker­stäl­la ef­ter by­tet ba­ra är ju att inga and­ra fel finns så det in­träf­far igen. Hör med ditt för­säk­rings­bo­lag om det kan täc­kas av ma­skinska­de­för­säk­ring­en.

Par­ti­kel­filt­ret är tätt på Lan­cern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.