Vad vet du om Ive­co?

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

8Jag har li­te fun­de­ring­ar an­gå­en­de Ive­co hy­brid­bil. Vad är skill­na­den mel­lan den­na och Ive­co­bi­lar som in­te är mil­jö­bi­lar? Finns det någ­ra kän­da pro­blem med den­na bil? Och hur är det med mo­torn, är den stark? Nou­ri

JO­NAS: Har job­bat väl­digt li­te med Ive­co, så har ty­värr ing­en upp­fatt­ning om det­ta. Pra­ta med säl­ja­ren och/el­ler för­sök lä­sa dig till in­for­ma­tion på Ive­cos hem­si­da. Där skri­ver de såklart in­te ut någ­ra ”kän­da fel”, det kanske du kan sö­ka om i and­ra fo­rum på in­ter­net. Se­dan skall man in­te li­ta på allt man lä­ser hel­ler då det många gång­er kan va­ra skri­vet av en per­son som haft ett pro­blem vid nå­got till­fäl­le med nå­gon en­sta­ka de­talj, som det se­dan spinns vi­da­re på i oänd­lig­het och där­för upp­fat­tas som ett stort pro­blem. När det kanske i grund och bot­ten en­dast är en per­son­lig upp­le­vel­se…

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.