BMW:s hyll­ning till sin ra­cer­klas­si­ker

Allt Om BILAR - - Innehåll - DA­VID JAKOBSSON

Det här är BMW:s hyll­ning till sin klas­sis­ka 3.0 CSL. Och tit­ta på bil­der­na – visst är den vac­ker?

BMW sat­sar hårt på den år­li­ga ut­ställ­ning­en Con­cor­so d’Ele­gan­za Vil­la d’Es­te. Ti­di­ga­re år har man här vi­sat upp kon­cept­bi­lar som M1 Hom­mage, 328 Hom­mage, Con­cept 90 mo­tor­cyc­le och Mi­ni Su­per­leg­ge­ra. Vid årets event, som hölls vid sjön Como i Ita­li­en, vi­sa­de man BMW 3.0 CSL Hom­mage – en hyll­ning till 1970-ta­lets BMW 3.0 CSL, som står för coupé, sport, lightweight.

Tit­tar man or­dent­ligt på kon­cept­bi­len hit­tar man många lin­jer som tyd­ligt pe­kar på ori­gi­na­let.

Bör­jar man skra­pa på den gul­lac­ke­ra­de ytan hit­tar man dock in­te många lik­he­ter. Ori­gi­na­let var bland an­nat byggt av alu­mi­ni­um och glas­fi­ber. Till BMW 3.0 CSL Hom­mage har man i stäl­let an­vänt en hel del kol­fi­ber. Kon­cept­bi­len är ock­så ut­rus­tad med LED-ljus i bak, la­ser­ljus i fram och en in­red­ning som till stor del byggds i kol­fi­ber.

Ex­akt vil­ken driv­li­na som döl­jer sig un­der mo­tor­hu­ven har in­te BMW be­rät­tat om. Det kan hand­la om en sex­cy­lind­rig mo­tor som får stöd av ett hy­brid­sy­stem. Oav­sett vad det är har de som hört bi­len star­tas i verk­lig­he­ten vitt­nat om att den lå­ter fan­tas­tiskt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.