Tio me­ter lång monster­truckli­mo – och väger 6,8 ton!

Allt Om BILAR - - Innehåll - ALEX­AN­DER OLWAN

Det kom­mer fler och fler ex­tre­ma bi­lar. Och det blir allt svå­ra­re att stic­ka ut i mäng­den, oav­sett vil­ken mo­dell man väl­jer att sat­sa på.

Men har du un­ge­fär en mil­jon dol­lar över och vill kö­pa en bil som du ga­ran­te­rat blir en­sam i kvar­te­ret om att äga och som ga­ran­te­rat kom­mer att väc­ka upp­märk­sam­het kan den här monster­truck-li­mon va­ra nå­got.

Sin Ci­ty Hust­ler, som monst­ret kal­las, har byggts av Big Toyz Ra­cing i Ari­zo­na. Byg­get tog 15 må­na­der och prislap­pen blev li­ka mäk­tig som själ­va bi­len.

Monster­truck-li­mon är näs­tan tio me­ter lång och fy­ra me­ter hög.

Vik­ten är häp­nads­väc­kan­de 6,8 ton, men tack va­re en stor V8 på 700 häs­tar lär den ha kraft nog att ta si­na 12 pas­sa­ge­ra­re på off­ro­ad­tu­rer som de ald­rig glöm­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.