Su­persport­bi­len som ska slå al­la kon­kur­ren­ter

Allt Om BILAR - - Innehåll - ALEX­AN­DER OLWAN

Lil­la ame­ri­kans­ka PSC Mo­tors har av­slö­jat si­na pla­ner. Och ver­kar tän­ka stort. Pla­nen är näm­li­gen att lan­se­ra en su­persport­bil som ska blir bå­de star­ka­re och snab­ba­re än värsting­ar som Porsche 918 Spy­der, Fer­ra­ri LaFer­ra­ri, Bu­gat­ti Vey­ron – och själ­vas­te Ko­e­nigs­egg Re­ge­ra.

Bi­len, som kal­las SP-200 SIN, är en hy­brid och den to­ta­la ef­fek­ten ska en­ligt fö­re­ta­get va­ra hår­re­san­de 2 400 häst­kraf­ter.

– Ing­en be­hö­ver 1 000 häst­kraf­ter, så vi gav det mer, sä­ger PSC:s vd An­to­nio Cal­va till Mo­to­raut­ho­ri­ty.com.

För att upp­nå de ma­ka­lö­sa ef­fekt­siff­ror­na finns en mäk­tig V8 på nio li­ter som med hjälp av dub­bel­tur­bo ska le­ve­re­ra 1 650 häst­kraf­ter. Res­ten av ef­fek­ten ska kom­ma från en el­mo­tor som mon­te­ras i ba­kax­eln. Kraf­ten ska le­das ge­nom en åtta­väx­lad dub­bel­kopp­lings­lå­da.

Bi­len be­räk­nas ac­ce­le­re­ra 0–100 km/h på 2,4 se­kun­der och topp­far­ten sägs bli cir­ka 450 km/h. Läs­kigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.