MER­CE­DES SLR STIRLING MOSS.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Ibland är de li­te äld­re bi­lar­na minst li­ka spän­nan­de som de nya. Här har fo­to­gra­fen fång­at en 2009 års mo­dell av Mer­ce­des SLR Stirling Moss. I dag finns det en­dast 75 styc­ken ex­em­plar av den här häf­ti­ga bi­len och när bil­den togs fanns det yt­ter­li­ga­re två bi­lar på sam­ma plats. Prislap­pen på den här be­gag­na­de bi­len är im­po­ne­ran­de sju mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.