Rik­ta pek­pin­nar­na åt an­nat håll

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej och TACK! Det du skri­ver kan in­te upp­re­pas nog många gång­er. Öns­kar att po­li­sen var myc­ket mer ak­tiv be­träf­fan­de just det be­te­en­de du skri­ver om. I många år har vi fått hö­ra att ag­gres­siv kör­ning ökar olycks­ris­ken. Det är för­vis­so sant, men Claes Ting­vall och and­ra sak­kun­ni­ga tycks tro att ag­gres­si­vi­te­ten all­tid finns där från bör­jan, ut­an or­sak. De bor­de rik­ta si­na ”pek­pin­nar” åt fler håll, så som du gör i din text. De själv­go­da ”fart­hål­lar­na” bryr sig sä­kert in­te om att and­ra blir ir­ri­te­ra­de, ar­ga, ag­gres­si­va och far­li­ga. De är säk­ra på att de gör en god gär­ning för tra­fik­sä­ker­he­ten, så på dem bi­ter nog var­ken pek­pin­nar el­ler and­ra ar­gu­ment. And­ra sega om­kö­ra­re kanske kan fås att änd­ra be­te­en­de om de verk­li­gen får klart för sig att de – in­di­rekt – kan bli or­sak till en all­var­lig olyc­ka någ­ra mi­nu­ter se­na­re. Ut­an den för­stå­el­sen tän­ker de nog ba­ra ”j--la fart­då­re” om de själ­va ham­nar i kö­er­na för­bi olycks­plat­sen Jag skul­le ock­så upp­skat­ta om du vill an­vän­da ditt spaltut­rym­me för en upp­ma­ning att an­vän­da blin­kers på ett sätt som ger blin­kan­det nå­gon me­ning Det är allt­för van­ligt men me­nings­löst att blin­ka sam­ti­digt som man sväng­er. Då syns det ju än­då – på he­la bi­len – och blir li­ka över­ras­kan­de som att in­te blin­ka alls!

Bäs­ta häls­ning­ar Lars Ha­ger­mark, Rön­ninge *) *) Som för någ­ra år se­dan fick en 22 km lång av­fart på E4:an sö­derut (från Väst­ber­ga

till Sa­lems­av­far­ten).

JAN-ERIK:

Ha­ha – bra av­fart det där. Jag kör­de ny­li­gen sträc­kan Jön­kö­ping–Stock­holm och tving­a­des stu­de­ra fenomenet ”väns­ter­tra­fik” yt­ter­li­ga­re en gång. Det är hemskt många som kör till väns­ter, in­te blin­kar, in­te tit­tar i back­spe­geln och kör helt i sin egen takt ut­an tan­ke på fly­tet i tra­fi­ken. Vi bor­de ha ut­bild­ning­ar i ”spel­sin­ne” i tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.