Bräns­le­cel­ler tar över?

Allt Om BILAR - - Brev -

Bra att du rap­por­te­rar men var skep­tisk. Teslas ”över­tag” be­ror ju li­te grann på de­ras bat­te­ri­pack­ning men i hu­vud­sak så är det ju att Tes­la slä­par med sig myc­ket mer kg bat­te­ri­er, för att få sin räck­vidd. Nå­gon helt re­vo­lu­tio­ne­ran­de ke­mi har de in­te och ing­en an­nan hel­ler. Frå­ga bat­te­ri­fors­kar­na, de sa för ett par år se­dan att det in­te finns nå­got helt nytt i sik­te de när­mas­te år­tion­de­na! Toyo­ta har ju in­sett det­ta och sat­sar på bräns­le­cell­tek­ni­ken som en fram­ti­da möj­lig­het. Det tror jag är klokt .

Ron­nie Nils­son

JAN-ERIK:

Ja, Teslas fram­gång hand­lar myc­ket om pa­ke­te­ring vil­ket för­stås in­te ”tar ner” de­ras pre­sta­tion. Elon Musk har ska­pat en väl­digt at­trak­tiv pro­dukt. Det är in­tres­sant, det du skri­ver om Toyo­tas val och bat­te­ri­er. Det ver­kar som att fler och fler till­ver­ka­re in­om någ­ra år har sam­ma pre­stan­da som Tes­la – det vill sä­ga en räck­vidd på cir­ka 50 mil. Au­di sä­ger att de har den tek­ni­ken klar – med dubb­la pre­stan­dan på bat­te­ri­er­na till sam­ma el­ler läg­re vikt än i dag. Toyo­ta och Hyun­dai kör hår­dast med bräns­le­cel­ler och det är tro­ligt att det blir driv­med­let ef­ter bat­te­ri­bi­lar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.