Vol­vo är väl bäst än­då?

Allt Om BILAR - - Brev -

Bor­de in­te Vol­von vin­na mil­jöron­den ef­tersom den släp­per ut mind­re för­ore­ning­ar per mil? Att det är fler häst­kraf­ter i Au­din är väl in­te re­le­vant ef­tersom ron­den hand­lar om mil­jön, i så fall blir bi­lar som Toyo­ta Ay­go rik­ti­ga mil­jö­bo­var med så få häst­kraf­ter. El­ler om Mer­ce­des ha­de del­ta­git med en V8 som släp­per ut 170 gram så kanske den ha­de vun­nit. Om bi­lar­na som släp­per ut mest vin­ner mil­jöron­der­na blir det in­te så vik­tigt för till­ver­kar­na med mil­jö läng­re. Kort sagt: Om jag be­hö­ver en SUV och tyc­ker mil­jön är den vik­ti­gas­te aspek­ten så är väl Vol­von ett bätt­re val även om det är jämt mel­lan bi­lar­na? Tack an­nars för ett bra test.

Ric­kard

JAN-ERIK:

Det kan man tyc­ka. Men jag väger in att Au­di lyc­kats byg­ga en mo­tor med väl­digt bra pre­stan­da och kör­bar­het sam­ti­digt som den har låg för­bruk­ning. An­vänd­bar ef­fekt till ett lågt pris i form av CO2-ut­släpp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.