Nox – gas el­ler par­tik­lar?

Allt Om BILAR - - Brev -

Du skri­ver att die­sel­mo­torn släp­per ut nox­par­tik­lar men nox är ju en gas och par­tik­lar­na ett fast äm­ne. Hur häng­er det ihop?

JAN-ERIK:

Stefan

Det stäm­mer som du skri­ver och be­grep­pet nox an­vänds slar­vigt, in­te ba­ra av mig. Nox är gas och par­tik­lar är par­tik­lar. Nox-ga­ser­na bil­das vid själ­va för­brän­ning­en och är svå­ra att fil­tre­ra bort. Det finns ock­så oli­ka upp­gif­ter om hur bra el­ler då­ligt så kal­lad bio­die­sel är med av­se­en­de på nox-ga­ser. Vis­sa un­der­sök­ning­ar vi­sar att det blir mer nox-ga­ser om man an­vän­der bio­die­sel. När det gäl­ler par­tik­lar så är det ett pro­blem som gäl­ler bå­de ben­si­noch die­sel­mo­to­rer. Par­tik­lar­na re­nas i oli­ka fil­ter men fort­fa­ran­de når för myc­ket ut i vår luft. Fram­ö­ver ska jag ock­så för­sö­ka sä­ra på ga­ser och par­tik­lar. Vi kan dock enas om att bå­da är far­li­ga och det är svårt att re­na av­ga­ser­na bå­de från die­se­loch ben­sin­bi­lar till­räck­ligt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.