DAG 1:

Allt Om BILAR - - Husbilssemester -

Kom­mer iväg se­na­re än pla­ne­rat, egent­li­gen som van­ligt men den här gång­en till stor del på grund av att det har va­rit pro­blem med hus­bi­lens mo­tor. Fi­at­cer­ti­fi­e­ra­de verk­sta­den i Tenhult, den ort där Ka­be till­ver­kas, har haft bi­len in­ne ett par gång­er och bytt li­ke oli­ka sa­ker, bland an­nat luft­mängds­mä­tar. Nu ly­ser det inga rö­da lam­por och vi ger oss ut på vår lil­la Eu­ro­pa­re­sa. Vi kom­mer in­te läng­re än till Helsing­borg förs­ta da­gen. Vi har i al­la fall ut­sikt mot Eu­ro­pa från cam­ping­plat­sen. Det är ju in­te il­la. Och rik­tigt bra är tru­ba­dur­du­on som spe­lar på cam­ping­ens re­stau­rang och pub; det dan­sas, klap­pas och sjungs. Det märks att vi är i Skå­ne­land för publi­ken är som mest på topp när två skåns­ka klas­si­ker spe­las, näm­li­gen: ”Äng­la­hund” av Has­se ”Kvin­na­bös­ke” Andersson och ”Al­la vill till him­me­len men ing­en vill dö” av Tim­buk­tu. Cam­ping­publi­ken är på topp och sjung­er för fullt. Är det ba­ra en

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.