DAG 6:

Allt Om BILAR - - Husbilssemester -

Vi är tröt­ta i dag. Det blev sent i går kväll hos ku­si­ner­nas far­mor som bor i en för­ort till Avig­non. Re­san har ock­så ta­git på kraf­ter­na. Det är först mitt på da­gen som vi kom­mer i väg för att gö­ra Avig­non. Vi blir för­vå­na­de över hur varmt det är in­ne i stads­kär­nan för un­der de höga pla­ta­ner­nas skug­ga på cam­ping­plat­sen är det svalt. In­ne i Avig­non är det ett folk­liv ut­an dess li­ke. Det är ga­tu­upp­trä­dan­den och publik över­allt. Till och med 11-åri­ge so­nen, som in­te för­står nå­gon frans­ka, blir im­po­ne­rad av ak­ro­ba­ter, boll­konst­nä­rer och fan­tas­tis­ka mu­si­ker. ex­o­tis­ka av allt är al­la häs­tar som tram­par runt i dam­mar, gö­lar och vat­ten­drag. De vi­ta ca­mar­gu­e­häs­tar­na är ena ru­bus­ta djur som kan kla­ra det här om­rå­det där även tju­rar och fla­mingos le­ver. Vi sät­ter kurs mot ro­mer­nas vall­fartsort, Ca­mar­gues hu­vud­stad, och se­mester­pa­ra­di­set Sain­tesMa­ri­es-de-la-Mer. Cam­ping de la Bri­se lig­ger pre­cis i an­slut­ning till stran­den. Över­va­kad bad­plats. Våg-för­däm­ning­ar.

Här finns in­te hel­ler to­a­lett­pap­per i var­je to­a­lett­bås. Har man tur finns det to­a­pap­per kvar ut­an­för.

Vi vill ba­ra ner till stran­den nu. Fan­tas­tiskt att det är så nä­ra. Vi har in­te ens 100 me­ter till ha­vet från vår cam­ping­plats. Grön flagg. Vi hör svens­ka för först gång­en. Två blon­da poj­kar, lek­sug­na. Drar ihop sig till ovä­der och vi spring­er upp till hus­bi­len för att hin­na ve­va in mar­ki­sen in­nan vin­den tar i för myc­ket.

Fa­mil­jen vi träf­fa­de på stran­den har cyk­lat runt här i sö­dern i ca 70 mil och ska till Avig­non till Frank­ri­kes na­tio­nal­dag via Ar­les in­nan de tar tå­get till pap­pans fö­del­se­ort i Hol­land. Vi bju­der in dem på vin och ost ef­ter ma­ten till oss. He­la fa­mil­jen upp­skat­tar lyx­en med att få sit­ta på van­li­ga sto­lar.

Nu vet vi för­äld­rar pre­cis vad vi ska ho­ta med om vå­ra barn kla­gar över att det är långtrå­kigt att åka hus­bil i fle­ra tim­mar om da­gen. Cam­ping de la Bri­se: bil+2 pers 23,60 eu­ro se­dan till­kom­mer, barn 4,40 vux­en 8 eu­ro/ pers natt + el ca 5 eu­ro. so­nen som ald­rig har bli­vit loc­kad av sto­ra­sys­terns in­tres­se för häs­tar. San­gria flö­dar, fla­men­comu­sik hörs från fle­ra håll i sta­den och kyr­kan tro­nar i mit­ten av sta­den som om den vo­re sta­dens ju­vel­pryd­da diadem. Det känns näs­tan som om vi är i Spanien.

Dot­tern har smörjt in he­la krop­pen ut­an ovan­si­dor­na på föt­ter­na och brän­ner sig re­jält. Ing­en tan­ke på föt­ter när man får se livs le­van­de häst­show.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.