DAG 13/14:

Allt Om BILAR - - Husbilssemester -

Ba­ra sol och bad. Så av­kopp­lan­de och skönt. Skönt varmt havs­vat­ten. Na­tur­lig strand, ba­ra våg­för­däm­ning­ar.

Vå­ra pla­ner på att kom­ma i säng ti­digt in­för av­fär­den slås i kras av kväl­lens pool­par­ty. Di­sco- och house­mu­sik på högs­ta vo­lym. Lyc­kat par­ty men miss­lyc­kad sömn. Par­ty­sug­na får gå hem i tyst­het .....Först vid mid­natt stängs mu­si­ken och ljus­spe­len av. God­natt!

Äld­re franskt par som hyrt en split­ter ny hus­bil ber oss om hjälp. De har pro­blem med ga­sen och kan in­te gö­ra sig sin mor­gon café au lait. Ca­ta­strop­he! Ga­sen ha­de fun­ge­rat kväl­len in­nan och nu und­rar de om vi, som har en så stor hus­bil, kan nå­got om hur ga­sen fun­ge­rar. Vi kom­mer in­te på vari felet lig­ger. Åh, det känns så bra att vi kan va­ra snäl­la och hjäl­pa and­ra, sä­ger dot­tern när vi har över­läm­nat upp­vis­pad varm mjölk och kaf­fe till pa­rets för­tjus­ning. Nu är mor­go­nen räd­dad, men de är oro­li­ga för att det in­te finns någ­ra ser­vice­stäl­len öpp­na ef­tersom det är sön­dag. Vi be­hö­ver hand­la mat för kom­man­de da­gar och vi vill gär­na få med oss en del va­ror hem som vi har bli­vit för­tjus­ta i, men det fles­ta stor­mark­na­der har stängt nu på sön­dag mor­gon. Vi hit­tar ett Le­a­der Price i ut­kan­ten av Be­sançon och kan i al­la fall hand­la för fru­kost och någ­ra mid­da­gar. Det blir ing­en Vi­o­let­ta fi­kon­mar­me­lad, el­ler den go­das­te fro­mage blanc (len kvarg) och vi­ner­na vi ha­de fun­de­ring­ar på.

10 gra­der kal­la­re. My­sig li­ten by, Ri­quewi­hr i Al­sa­ce. Hus re­dan från 1300-ta­let. Äter spe­ci­a­li­té från om­rå­det: Tar­te fri­tée – en slags su­per­tunn vit piz­za, som ser­ve­ras på en, även den, su­per­tunn plan­ka. Brö­det har inga jäs­nings­me­del. Al­sa­ce-vi­ner. Väl kyld. Höga vin­ranks­be­kläd­da kul­lar om­ger byn.

Kö­er väx­er sig tä­ta­re någ­ra mil fö­re Frankfurt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.