DAG 17:

Allt Om BILAR - - Husbilssemester -

Kir­torf, Tyskland - Tap­per­nö­je, Dan­mark ca 580-600 km Temp: i Tyskland 18 C närm­re Skan­di­na­vi­en ca 28 C

Him­me­len klar­nar mer och mer ju när­ma­re Skan­di­na­vi­en vi kom­mer. Vi läm­nar det cen­tra­leu­ro­pe­is­ka väd­ret, mu­let och ljum­met. Det märks att A1 är the hig­h­way, die Au­to­bahn, till Skan­di­na­vi­en för nu bör­jar det bli tä­ta­re mel­lan Ka­be-eki­pa­gen, de fles­ta är svensk- el­ler danskre­gi­stre­ra­de, men även en och an­nan ne­der­ländsk. Vi pas­se­rar bland an­nat en ny Tra­vel Mas­ter 740 LGB med ett me­del­ål­ders hol­ländskt par som vin­kar ener­giskt och glatt till oss. Vi är lik­som med i klub­ben.

Vi blir lu­ra­de av det nor­dis­ka lju­set och för­står in­te att kloc­kan är så myc­ket. Miss­tar oss och åker till en cam­ping­plats som stäng­er sin re­cep­tion re­dan kloc­kan 18. Fram­på kväl­len hit­tar vi en li­ten fa­mil­jecam­ping på lan­det i Dan­mark. Still­het rå­der. Mest hö­nor, tup­par och kyck­ling­ar som kack­lar, kuck­lar och pi­per.

En av ägar­na, den äld­re man­nen, åker runt på sin fyr­hju­ling fram­på kväl­len och kol­lar vil­ka nya cam­ping­gäs­ter som kom­mit, man får in­stal­le­ra sig som man vill på fruns ti­di­ga­re in­rå­dan, och tar sam­ti­digt upp be­tal­ning­en. Ge­myt­lig som ba­ra den. Det er dej­ligt! Fär­jeav­gift en­kel re­sa mel­lan Putt­gar­den & Röd­by: 132 eu­ro Tank: 100, 33 eu­ro Cam­ping­plats m. el och po­let­ter till dusch för 4 pers.: 200 kr. (Går be­ta­la med eu­ro, DKK el. SEK) ca 550-600 km

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.