AN­TI­BES

Allt Om BILAR - - Bilresan -

AN­TI­BES ÄR ETT klas­siskt som­mar­till­håll för bå­de kän­di­sar och van­ligt folk se­dan näs­tan ett år­hund­ra­de till­ba­ka. I ham­nen och ute på vatt­net lig­ger exklusiva yach­ter och gi­gan­tis­ka kryss­nings­far­tyg för an­kar. På ett krön med Me­del­ha­vet fram­för, vid ett brant stup lig­ger ”Musée Pi­cas­so”, in­rymt i furs­te­fa­mil­jen Gri­mal­dis (Mo­naco) mäk­ti­ga för­svars­fäst­ning från 1600-ta­let.

In­bju­den av An­ti­bes stad att in­rät­ta sin atel­jé i slot­tet, må­la­de Pi­cas­so fre­ne­tiskt här un­der 1946. I sa­lar­na med den ko­los­sa­la tak­höj­den ska­pa­de han mo­nu­men­ta­la verk. Mu­se­et är spar­samt hängt med Pi­cas­sos mest eklek­tis­ka konst­verk. Vi be­und­rar hans ke­ra­mik, mesta­dels fan­ta­si­fullt de­ko­re­ra­de tall­ri­kar; an­sik­ten, djur, na­tur­bil­der, fis­kar och fåg­lar.

Gam­la cent­rum do­mi­ne­ras av mat­mark­na­den med dig­nan­de stånd, fyll­da av spe­ci­a­li­te­ter: mog­na to­ma­ter, jor­di­ga sal­la­der, färsk vit­lök, hand­gjord pas­ta, eko­lo­gis­ka os­tar, pin­färk fisk, vi­ner, ho­nung, bröd, skin­kor, kor­var och kryd­dor.

Mat­mark­na­den val­des för en tid se­dan av eng­els­ka dags­tid­ning­en The Daily Te­le­graph till en av Eu­ro­pas tio bäs­ta.

I en läc­ker li­ten mat­bu­tik, en så kal­lad ”epi­ce­rie fi­ne” pra­tar vi med en av ex­pe­di­ter­na. Dis­kar­na är spräng­fyll­da av läc­ker­he­ter och på hyl­lor­na trängs fi­na vi­ner och år­gångscham­pagne.

– Här har vi den bäs­ta frans­ka ank­le­vern, de fi­nas­te sar­del­ler­na från Biscaya och de läck­ras­te os­tar­na från trak­ten. Vi gör fi­na, små sand­wiches och le­ve­re­rar var­je dag till lyxy­ach­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.