MOU­GINS

Allt Om BILAR - - Bilresan -

EF­TER LÄTT SPRING längs strand­pro­me­na­den och fru­kost på vårt ho­tell med ut­sikt över buk­ten, står bi­len re­dan fram­körd vid en­trén. Näs­ta Pi­cas­so­an­halt är byn Mou­gins, up­pe på en höjd. Strax ne­dan­för bergs­byn ( gam­la) Mou­gins bod­de Pi­cas­so och hu­strun Jacqueline i en stor vil­la.

Ef­ter mo­tor­vägs­av­far­ten drar en smal ser­pen­tin­väg upp mot byn. Cent­rum är det in­te direkt bil­vän­ligt så vi par­ke­rar ut­an­för och vand­rar runt.

I Mou­gins har många kän­da frans­män bott, till ex­em­pel Cat­he­ri­ne De­neu­ve, men ock­så svens­kar som hovtrak­tö­ren To­re Wret­man och hans hust­ru Ewa.

Mou­gins fo­tomu­se­um har Pi­cass­o­por­trätt av kän­da fo­to­gra­fer som Ro­bert Do­is­neau, Da­vid Douglas Dun­can och Lu­ci­en Clergues.

Ett par snab­ba steg från mu­se­et lig­ger ett an­nat mu­se­um, MACM.

För­mod­li­gen en av värl­dens fi­nas­te, pri­va­ta sam­ling­ar med en spänn­vidd från etrus­ker­na och fram till sam­ti­da konst.

Från Mou­gins tar man sig lätt med bi­len till det lil­la vack­ra, vitslam­ma­de ka­pel­let Not­re Da­me De Vie med yt­ter­li­ga­re en sam­ling svart­vi­ta Pi­cas­so­fo­ton. Strax ne­dan­för ka­pel­let lig­ger det mag­ni­fi­ka hu­set där Pi­cas­so bod­de. Det går in­te att be­sö­ka men syns på nä­ra håll mel­lan cy­pres­ser och oliv­träd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.