VALLAU­RIS GOL­FE JU­AN

Allt Om BILAR - - Bilresan -

FRÅN MOU­GINS HÖJ­DER ring­lar vi sak­ta åter ner till kus­ten. Vi ska be­sö­ka “ke­ra­mik­sta­den” Vallau­ris. Den rätt enk­la, lil­la sta­den har in­te myc­ket av Ri­vie­rastä­der­nas glit­zig­het över sig; här är in­tryc­ket mer var­dags­van­ligt.

Det var här som myc­ket av Pi­cas­sos be­röm­da ke­ra­mik kom att pro­du­ce­ras. I atel­jé Ma­dou­ra, som drevs av Su­zan­ne och Ge­or­ge Ra­mie. Pro­duk­tions­in­ten­siv som Pi­cas­so var, fick han fa­mil­jen att tac­ka nej till all an­nan ke­ra­mik­pro­duk­tion än hans egen. Här till­kom un­der slu­tet av 40-ta­let fram till 70-ta­let många av de ke­ra­mik­pjä­ser, som i dag går för mil­jo­ner på värl­dens sto­ra auk­tions­hus.

Pi­cas­so pro­du­ce­ra­de mer än 4000 ar­be­ten här. I Ma­dou­ras showroom be­und­rar vi någ­ra ke­ra­mik­fi­gu­rer med Pi­cas­sos tyd­li­ga sig­na­tur; na­i­va fan­ta­sifåg­lar, de­ko­re­ra­de skå­lar, sto­ra va­ser.

Coo­pe­ra­ti­ve Ner­lo­li­um var ett av Pi­cas­sos fa­vo­rit­till­håll. Än i dag är det en stor mark­nads­hall, fylld från golv till tak av kon­ser­ver, oliv­ol­ja, grön­sa­ker, frukt, vi­ner, men fram­för allt Vallau­ris be­röm­da parfym av apel­sin­blom­mor.

De skör­das i Vallau­ris, vägs upp och auk­tio­ne­ras på koo­pe­ra­ti­vet och le­ve­re­ras till de sto­ra par­fy­me­ri­er­na i Gras­se. I Cha­nels be­röm­da parfym No. 5 in­går en skvätt av apel­sin­blom från Vallau­ris.

Vi bän­kar oss för en lunch på trev­li­ga re­stau­rang­en Café llor­ca, mitt på tor­get Pla­ce Paul Isnard.

I det ro­mans­ka ka­pel­let i Vallau­ris cent­rum finns Pi­cas­sos kän­da fresk ”La gu­er­re et la Paix”; en al­le­go­ri över kri­gets onds­ka men där till slut fred och fri­het seg­rar.

I Vallau­ris råd­hus gif­te sig Hol­ly­wood­stjär­nan Ri­ta Hay­worth med prins Aly Kahn 1949, lik­som Pi­cas­so med Jacquli­ne Ro­que 1961. En plakett till­kän­na­ger bå­da hän­del­ser­na.

Pi­cas­sos fresk, ka­pel­let i Vallau­ris.

Pi­cas­so­ke­ra­mik, Ga­le­rie Ma­dou­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.