AVIG­NON

Allt Om BILAR - - Bilresan -

AVIG­NON UPP­TÄCK­TE PI­CAS­SO 1912 när han till­bring­a­de en som­mar i Pro­vence med må­lar­kol­le­gan Ge­or­ges Bra­que. Pi­cas­so åter­vän­de och må­la­de här in­ten­sivt och oav­bru­tet un­der tre som­mar­sä­song­er.

Avig­non är en trång, stö­kig, li­te sli­ten men vac­ker och för­tä­tad fransk kul­turstad. Var­je år på­går här en världs­be­römd kultur-te­a­ter-jazz­fes­ti­val. Sta­dens me­del­ti­da hjär­ta är rätt ita­li­enskt i sin ka­rak­tär; in­te för in­te var Avig­non de frans­ka på­var­nas hu­vud­stad un­der ”på­ve­schis­men” mel­lan Ita­li­en och Frank­ri­ke på 1300-ta­let. Ett be­sök i ”Pa­lais des Pa­pes” är ett mås­te; bygg­na­den är en av Eu­ro­pas största, go­tis­ka bygg­nads­verk.

Att ta bi­len in till ci­ty är ett våg­spel; mäng­der av ga­tor och sma­la grän­der är en­kel­rik­ta­de och gps:en är in­te all­tid med dig, så var vak­sam! Själ­va frå­ga­de vi ett an­tal fot­gäng­a­re ef­ter vä­gen till Musée Aglan­don med bland an­nat fi­na, små Pi­cas­so­ets­ning­ar.

Mu­se­ets ku­ra­tor, An­ne-Ma­rie Peil­hard tar oss runt och vi­sar främst på de små Pi­cas­so­ets­ning­ar­na, varav någ­ra med rät­ta är världs­be­röm­da. Hon plockar ock­så fram konst­böc­ker med Pi­casso­mo­tiv och be­rät­tar ini­ti­e­rat om konst­nä­ren.

Vi tar ad­jö av Avig­non och rat­tar bi­len mot kväl­lens ho­tell. Gps:en är in­ställd på or­ten Cabriè­res d´Avig­non. Ho­tel­let vi­sar sig va­ra en kring­byggd, vac­ker gård från slu­tet av 1700ta­let med mörk­blå föns­ter­luc­kor, en sprud­lan­de fon­tän på går­den, kläng­an­de vin­ran­kor och ro­sor i mäng­der. Bas­ti­de de Vou­lon­ne lig­ger lugnt, mitt ute på lan­det bland olivlun­dar och vin­od­ling­ar. Vi äter en god tre­rät­tersmid­dag, fö­re­gång­en av bub­bel­vin i den dof­tan­de träd­går­den.

Bas­ti­de de Vou­lon­ne ut­an­för Avig­non.

Klas­siskt drink­till­tugg på bar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.