MÉNERBES

Allt Om BILAR - - Bilresan -

FRÅN CABRIÈ­RES FAR vi mot Ménerbes; en klas­siskt char­mig Pro­vence­ort. Det här är det vack­ras­te av Pro­vence och vi gli­der lång­samt och nju­ter. Den sma­la vä­gen upp till Ménerbes lö­per ro­man­tiskt och ål­der­dom­ligt un­der sling­ran­de grö­na löv­verk, längs vack­ra hus och träd­går­dar på bäg­ge si­dor.

I Ménerbes pro­me­ne­rar vi för­bi Do­ra Maars hus. Hon var en av Pi­cas­sos många äls­ka­rin­nor. När Pi­cas­so läm­na­de Do­ra Maar för den vack­ra Fran­co­i­se Gi­lot, skänk­te han Maar ett av Ménerbes nob­las­te hus, byggt på 1700-ta­let.

Do­ra Maar var fo­to­graf, po­et, för­fat­ta­re och konst­när. Hon lev­de med Pi­cas­so un­der ett an­tal år och satt mo­dell för mäng­der av konst­nä­rens mest be­röm­da kvin­no­por­trätt.

I Ménerbes, ran­kad som en av Frank­ri­kes vack­ras­te by­ar, ska man be­sö­ka La Mai­son de la Truf­fe – ett vin- och tryf­fel­mu­se­um, bu­tik och vinkäl­la­re, med en ut­märkt lunch­re­stau­rang. I vinkäl­la­ren finns al­la roséviner från Lu­be­ron­da­len re­pre­sen­te­ra­de.

Pi­er­re Mar­tres, mu­sei­chef, kock, vin­kän­na­re lå­ter oss läpp­ja på någ­ra sor­ter – is­kal­la och “för­fris­kan­de”.

– Kom hit näs­ta gång i tryf­fel­sä­song­en, fö­re­slår Pi­er­re – då går vi ut och le­tar tryf­fel, skör­dar och la­gar en tryf­fel­mid­dag. Al­la vå­ra vi­ner säljs till sam­ma pri­ser som på vin­går­dar­na, tilläg­ger Pi­er­re, som även hål­ler vin­kur­ser i hu­set.

Att sit­ta i den lil­la, enk­la ba­rock­träd­går­den på bak­si­dan av det mag­ni­fi­ka hu­set, med ut­sikt över Lu­be­ron­da­len, är en skön­hets­upp­le­vel­se.

Re­stau­rang­ens tryf­fel­rät­ter är de­li­ka­ta och pris­vär­da. Shop­ping­tips: En äk­ta, snygg, rost­fri tryf­fel­hyv­la­re från bu­ti­ken kan få åka med hem i res­väs­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.