AIX-EN-PRO­VENCE

Allt Om BILAR - - Bilresan -

SISTA AN­HAL­TEN I Pi­cas­sos fot­spår blir Aix-en-Pro­vence. Vi har he­la da­gen på oss och star­tar ef­ter sen fru­kost från Ar­les. Na­tu­ren är vac­ker, oför­störd och de pro­ven­cals­ka, vack­ra går­dar­nas sand­stens­fa­sa­der ly­ser guld­gu­la i ef­ter­mid­dags­so­len.

Slot­tet Vau­ve­nar­gues, strax ut­an­för Aix-en­Pro­vence, blev Pi­cas­sos hem från 1958-62. Se­dan flyt­ta­de han till Mou­gins. När­he­ten till Aix pas­sa­de Pi­cas­so; sta­den som för­e­nar för­ra se­kel­skif­tets för­fi­na­de ele­gans med tids­ty­pisk ar­ki­tek­tur och kul­tu­rell lys­kraft. Och som en stor be­und­ra­re av Paul Cé­zan­ne var Pi­cas­so ge­nom he­la li­vet in­spi­re­rad av Cé­zan­ne; i land­ska­pet runt Aix, kän­de han igen sig via kol­le­gans land­skaps­mål­ning­ar.

In­ne i sta­den par­ke­rar vi nä­ra ave­nyn Cours Mi­ra­beau; den­na sön­dag­ef­ter­mid­dag kan­tad av lop­pis- och an­tik­stånd, al­la ka­te­go­ri­er. Vi gör som Aix:ar­na: Pro­me­ne­rar lugnt, tar en ape­ri­tif och kol­lar li­te i mark­nads­stån­den.

Cé­zan­ne och Pi­cas­sos Aix har till sto­ra de­lar be­hål­lit sitt ut­se­en­de från ”La Bel­le Epo­que”; slu­tet 18- bör­jan 1900-ta­let, en fla­nör­vän­lig stad med ett ena­stå­en­de ut­bud av bra re­stau­rang­er, ba­rer och café­er, många i ju­gend- och art de­co­stil från ti­den.

De ota­li­ga och fan­ta­si­fullt kon­stru­e­ra­de spring­brun­nar­na är nog sta­dens mest be­röm­da kän­ne­mär­ke.

Åter i bi­len ir­rar vi snart som fly­gan­de hol­län­da­re; gps:en väg­rar att ta vår giv­na ho­tell­a­dress. En­kel­rik­tat var vi än för­sö­ker ta oss fram. Ef­ter mer än en halv­tim­mes snur­ran­de är hu­mö­ret på bot­ten­ni­vå tills vi ring­er ho­tel­let och får en helt an­nan adress. I re­cep­tio­nen står svens­ke Niclas, vi får ta­la svens­ka! Niclas ger oss någ­ra bra kvälls­a­dres­ser i Aix. Men kväl­len, som för vår del en­bart hand­lar om en god mid­dag, bör­jar och slu­tar med taxi till en er­känt bra re­stau­rang, Le Ma­do (Niclas tips!) Re­stau­rang­en är sto­jig och full­satt och al­la sit­ter ute i den ljum­ma kväl­len. Vå­ra bords­gran­nar blir två fran­sys­kor, som kan allt om Ri­vi­e­ran, Pro­vence, Pi­cas­so och så­dant vi in­te viss­te att vi be­höv­de ve­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.