AR­LES

Allt Om BILAR - - Bilresan -

TILL AR­LES KOM­MER vi en ti­dig sön­dags­ef­ter­mid­dag. Med ho­tell­a­dres­sen i gps:en rul­lar vi mitt in i cent­rum, ett halvt sten­kast från am­fi­te­a­tern från ro­mar­ti­den. Det vim­lar av tu­ris­ter och gui­da­de grup­per. Vi har den oer­hör­da tu­ren att hit­ta en le­dig p-plats snett ut­an­för ho­tel­lin­gång­en.

Som hän­gi­ven tjur­fäkt­nings­a­fi­cio­na­do kän­de sig Pi­cas­so hem­ma på de syd­frans­ka tjur­fäkt­nings­a­re­nor­na. Are­nan i Ar­les, med anor se­dan ro­mar­ti­den, såg of­ta Pi­cas­so i främs­ta ra­den, all­tid på sam­ma plats; na­tur­ligt­vis den bäs­ta, där han häng­de med si­na li­ka hän­giv­na po­la­re.

Ar­les ur­gam­la stads­kär­na är i sin ka­rak­tär en av de mest oför­stör­da av de syd­frans­ka stä­der­na. Li­te sli­tet, in­te så tju­sigt och med myc­ket ka­rak­tär, har nog myc­ket be­va­rats här se­dan Pi­cas­sos tid och långt in­nan dess.

Vi stro­sar lojt runt i Ar­les gam­la kvar­ter. Ut­an bil blir det ett glas kallt rosévin här, en öl där. En li­ten spansk­fransk ta­pas­tall­rik sma­kar bra till ett glas rött, ut­om­hus­ser­ve­ring­ar­na lig­ger tätt.

Ar­ki­tek­to­niskt vack­ra Musée Re­at­tu, där Pi­cas­so för förs­ta gång­en ställ­de ut 1957, har en ena­stå­en­de sam­ling av mäs­ta­rens por­trätt; bland an­nat in­spi­re­ra­de av för­fat­ta­ren Alex­an­dre Du­mas ro­mans­vit ”De tre mus­ke­tö­rer­na”.

Sta­den in­spi­re­ra­de Pi­cas­so till de be­röm­da kvin­no­por­trät­ten från Ar­les.

Han do­ne­ra­de så många som 57 ets­ning­ar till mu­se­et.

På kväl­len blir det strand­hugg på någ­ra små ro­li­ga ba­rer/re­stau­rang­er med go­da små­bi­tar och li­te vin­prov­ning.

Ett av­slut på ter­ras­sen till hip­pa ba­ren/ ho­tel­let/re­stau­rang­en Grand Ho­tel Nord Pi­nus tar in Ar­les he­la kvälls­liv och charm.

Pi­cas­so­konst på Musée Re­at­tu, Ar­les.

Ro­ma­ra­re­nan i Ar­les.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.