FAK­TA OM PI­CAS­SO

Allt Om BILAR - - Bilresan -

PABLO RUIZ PI­CAS­SO föd­des i Ma­la­ga 1881. PI­CAS­SO SKA­PA­DE KU­BIS­MEN till­sam­mans med kol­le­gan Ge­or­ges Bra­que och ar­be­ta­de med de fles­ta av 1900-ta­lets nya konst­rikt­ni­ung­ar. HAN ÄR EN av 1900-ta­lets mest be­ty­dan­de konst­nä­rer. Pi­cas­so be­härs­ka­de al­la ma­te­ri­al, tek­ni­ker och konst­när­li­ga ut­tryck : må­le­ri, teck­ning, gra­fik, skulp­tur, ke­ra­mik, sce­no­gra­fi. PI­CAS­SO HA­DE FEM lång­va­ri­ga kär­leks­af­fä­rer och var gift två gång­er. Han har ett barn med sin förs­ta hust­ru och tre barn med var­de­ra två av si­na äls­ka­rin­nor. PI­CAS­SO BOD­DE I Pa­ris, Vau­ve­nar­gues,(ut­an­för Aix-en-Pro­vence) An­ti­bes, Vallau­ris och Mou­gins, kor­ta el­ler läng­re pe­ri­o­der. Pi­cas­so dog i Mou­gins 1973 och lig­ger be­gravd i Vau­ve­nar­gue till­sam­mans med sin and­ra och sista hust­ru Jacqueline Ro­que.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.