Svårt att föl­ja upp

Allt Om BILAR - - Trafikpolis - SAMU­EL SKÖLDÖ

3”Hu­vud­re­geln är att bi­len ska va­ra re­gi­stre­rad i det land där äga­ren egent­li­gen är bo­satt. Om du bor i Sve­ri­ge ska din bil där­för va­ra re­gi­stre­rad i Sve­ri­ge. När du flyt­tar till Sve­ri­ge med din bil får du an­vän­da bi­len i högst en vec­ka ef­ter att du har fört in den. Un­der den vec­kan mås­te du ha en gil­tig tra­fik­för­säk­ring.” Hur kom­mer det sig att in­te po­li­sen kol­lar upp det­ta me­ra nog­grant? Det finns ju hur många som helst, spe­ci­ellt polskreg­ga­de bi­lar som va­rit här i fle­ra år. Och på vis­sa ar­bets­plat­ser står det ju fler ut­länds­ka bi­lar än svens­ka. Det mås­te ju va många skat­tek­ro­nor som går för­lo­ra­de. Bland an­nat sett nåt tv-pro­gram om dans­ka SKAT som hå­var in mas­sa skat­te­peng­ar av ej re­gi­stre­ra­de bi­lar...

Sven SAMUEnL: SAMU­EL: Det är svårt att föl­ja upp med det re­gel­verk som vi har i dag hur vis­tel­sen med ett for­don va­rit i Sve­ri­ge över tid. Det här är ett pro­blem som ty­värr har ökat den sista ti­den, och där det finns ett stort be­hov av skärpt över­vak­ning. De ska kun­na vi­sa re­gi­stre­rings­be­vis del ett och gäl­lan­de tra­fik­för­säk­ring. Det­ta gäl­ler det ex­em­pel som du här på­vi­sar. Men det är svå­ra­re att do­ku­men­te­ra vis­tel­se­tid när vi in­te har ett skar­pa­re lag­ligt verk verk­tyg att för­hål­la oss till. Är det så att man en­dast vi­sats i Sve­ri­ge och ut­för ett ar­be­te som många hant hant­ver­ka­re från and­ra EU-län­der gör, så får man va­ra här med ett ut­lands­re­gi­stre­rat for­don i ett år. Man kan då läm­na lan­det för en kort tid och se­dan kom­ma till­ba­ka och för­länga det yt­ter­li­ga­re ett år. Det är här som vi har up­pen­ba­ra pro­blem att kol­la vis­tel­sens

längd.

Här in­till ger Tra­fik­po­li­sens in­för bil­se­mestern.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.