Kör­för­bud i Eu­ro­pa?

Allt Om BILAR - - Trafikpolis -

2Vi har en bil som gick sön­der och har va­rit un­der re­pa­ra­tion i Eng­land i sex må­na­der. Vi har mis­sat be­sikt­ning­en och bi­len har i dag kör­för­bud. Får vi kö­ra bi­len hem ige­nom Eu­ro­pa till be­sikt­ning? Vad hän­der om vi ex­em­pel­vis kroc­kar i Tyskland ?

Rolf Pe­ter­son SAMU­EL: De reg­ler som gäl­ler att man får kö­ra när­mast lämp- li­ga väg till be­sikt­nings­stäl­le om man har ett au­to­ma­tiskt kör­för­bud gäl­ler in­om Sveriges grän- ser. Vil­ka reg­ler som gäl­ler i and­ra län­der om man kör med ett for­don till en be­sikt­ning i Sve­ri­ge kän­ner jag in­te till. Ta kon­takt med re­spek­ti­ve am­bas­sad och hör om de kan hjäl­pa till med vad som gäl­ler i re­spek­ti­ve land. Ta även kon­takt med ditt för­säk­rings­bo­lag och kol­la vad de har för be­stäm­mel­ser om man kör ett for­don med au­to­ma­tiskt kör­för­bud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.