5

Fri­vil­ligt ef­ter 2009

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag har hört så myc­ket oli­ka be­sked om ga­sol­sy­stem på hus­vag­nar och hus­bi­lar. Kon­trol­le­ras det alls nu­me­ra? Och om in­te, vad är er re­kom­men­da­tion om hur of­ta och av vem som jag ska kol­la sy­ste­met?

Bö­da cam­ping näs­ta MOR­GAN: 1 ok­to­ber 2002 in­för­des ob­li­ga­to­risk kon­troll av ga­sol­sy­ste­men på hus­bi­lar och hus­vag­nar vid kon­troll­be­sikt­ning­en, men kra­vet togs bort 29 april 2009 ef­ter be­slut av Trans­port­sty­rel­sen. I dag kan man gö­ra en fri­vil­lig kon­troll av ga­so­lan­lägg­ning­en och den kon­trol­len mot­sva­rar det ti­di­ga­re lagstad­ga­de re­gel­ver­ket. Re­gel­bun­det un­der­håll är av­gö­ran­de för att for­don ska va­ra säk­ra och det gäl­ler även för hus­vag­nar och hus­bi­lars ga­sol­sy­stem. Att i sam­band med kon­troll­be­sikt­ning­en gö­ra en fri­vil­lig kon­troll av ga­sol­sy­ste­met är en del av det re­gel­bund­na un­der­hål­let och kan man dess­utom mel­lan kon­troll­be­sikt­ning­ar­na gö­ra tät­hets­kon­trol­ler på verk­stad är det bra. Min re­kom­men­da­tion är att minst år­li­gen gö­ra en kon­troll av ga­sol­sy­ste­met på hus­vag­nar och hus­bi­lar och då all­tid by­ter ut gum­mi­pack­ning­en vid an­slut­ning­en till ga­sol­tuben. Att re­gel­bun­det kon­trol­le­ra ga­so­l­ut­rust­ning­en är en vik­tig del i att gö­ra li­vet på vä­gen, cam­ping­en el­ler ställ­plat­sen så tryggt och sä­kert som möj­ligt. OBS! Glöm in­te att ta med nyc­keln till för­va­rings­ut­rym­met för ga­sol­flas­kor­na när kon­troll av ga­sol­sy­ste­men ska gö­ras.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.