Be­sik­ti­ga i ut­lan­det 4

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Vi har lagt mär­ke till att be­sikt­nings­pe­ri­o­den är un­der ti­den vi är ute och re­ser med bi­len. Går det att gö­ra kon­troll­be­sikt­ning­en ut­om­lands? Finns det nå­got ge­men­samt eu-pro­to­koll, till ex­em­pel?

Åsa MOR­GAN: Nej, en kon­troll­be­sikt­ning av en svenskre­gi­stre­rat for­don kan ba­ra gö­ras i Sve­ri­ge av ett ac­kre ac­kre­di­te­rat be­sikt­nings­fö­re­tag. Det fin­na idag ing­et EU EU­land som god­kän­ner en kon­troll­be­sikt­ning gjord i ett an­nat EU EU­land men i fram­ti­den kom­mer det tro­ligt­vis bli möj­ligt. När ni kom­mer till­ba­ka till Sve­ri­ge ef­ter er re­sa ut­om­lands, och om bi­len då fått ett au­to­ma­tiskt kör­för­bud för att den in­te kon­troll­be­sik­ti­gats, mås­te ni kon­troll­be­sik­ti­ga bi­len på den be­sikt­nings­sta­tion som lig­ger när­mast lands­grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.