3-3

Ström­lös So­ren­to

Allt Om BILAR - - Besiktning -

Jag be­sik­ta­de min Kia So­ren­to cdi -0707 och fick un­der­känt då odb-ut­ta­get var ström­löst. Är det krav?

Staf­fan Larsson MOR­GAN: Ja, det är ett krav. Kon­troll av bi­lens om­bord­di­a­gnos­sy­stem (OBD) görs en­ligt en ISO ISO­stan­dard där bland an­nat bi­lens OBD OBD­ut­tag är stan­dar­di­se­rat. I stan­dar­den in­går att det i bi­lens ut­tag finns bå­de + och – ( jord) och det är i bi­lens di­a­gnosut­tag som be­sikt­nings­fö­re­ta­gens di­a­gnos­in­stru­ment får sin ström­för­sörj­ning.

Staf­fan har pro­blem med si­na gam­la So­ren­to.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.