5

Klar för­bätt­ring

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Läs­te i Ex­pres­sen om Statoils nya driv­me­del mi­les PLUS 98 och skul­le vil­ja ve­ta hur du/nI ser på det. Jag har bör­jat tan­ka det­ta bräns­le i min Ford Focus Flex­i­fu­el -08 med snart 10 000 mil och upp­le­ver en klar för­bätt­ring ge­nom att den drar snabbt och når lätt 120 km på mo­tor­väg och lät­ta­re star­tar. Nor­malt kör jag all­tid en­bart på ben­sin för med eta­no­len blir den mer svår­star­tad och dör ibland vid start och kör­ning (blan­dar ben­sin+ eta­nol som­mar­tid). Tilläg­gas kan att den är in­köpt helt ny hos Auk­to­ri­se­rad Ford­för­sälj­ning (Rå­bergs Bil i Kal­mar) och ser­ve­rad där un­der al­la åren. Jag und­rar ock­så vad Ni me­nar med att Ford Focus – dric­ker ol­ja och slits i för­tid för jag be­hö­ver ald­rig ef­ter­fyl­la på snart 10.000 mil på den­na bil som fått sin ol­ja bytt var­je 1000-mil oav­sett att jag EJ kör på Eta­nol+Ben­sin mer än li­te och som­mar­tid. Tex­ten står un­der Be­gag­na­de bi­lar med dol­da kost­na­der!

Hans JO­NAS: Jag vet in­te vart du hit­tat just det citatet, jag ar­be­tar in­te på Ex­pres­sen ut­an hjäl­per en­bart till med att sva­ra på lä­sar­frå­gor kring bi­lar och ser­vice. Att du kör på ben­sin istäl­let för eta­nol an­ser jag dock va­ra bra då eta­no­len har en för­må­ga att sät­ta igen spri­da­re och för­kor­ta livs­ti­den på kom­po­nen­ter i bi­lens bräns­le­sy­stem. Det­ta gäl­ler de fles­ta eta­nol­bi­lar, in­te ba­ra Ford Focus.

Hyun­dai San­ta­mo, en ovan­lig bil i Sve­ri­ge, kan ge ifrån sig märk­li­ga ljud.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.