4

Märk­ligt ljud från rat­ten

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

Har en Hyun­dai San­ta­mo – köpt i Tyskland, mo­del­len finns nog in­te i Sve­ri­ge. När jag star­tar bi­len, ef­ter att den stått ett tag, till ex­em­pel en natt hörs ett högt svir­ran­de ljud. Lju­det slu­tar ef­ter att man kört en kor­ta­re sträc­ka (cir­ka 20 me­ter) och åter­kom­mer se­dan in­te un­der kör­ning­en. Det tycks ha att gö­ra med att man vri­der rat­ten – dock in­te helt sä­ker på just det­ta. Lju­det åter­kom­mer in­te om man slår av tänd­ning­en och star­tar om bi­len ge­nast. Är det nå­got all­var­ligt? Jag är hand­le­da­re och öv­nings­kör med en per­son för när­va­ran­de – där­för li­te vik­tigt att ve­ta.

Margita Beij­mo JO­NAS: Det lå­ter ab­so­lut in­te som nå­got all­var­ligt el­ler tra­fik­far­ligt, men åk än­då för­bi en verk­stad och låt dem lyss­na på det så kan de sä­kert sva­ra på om det bör åt­gär­das el­ler om det ba­ra är ett ar­bets­ljud som du kan ig­no­re­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.