2

Bilskro­ten bru­kar ha koll

Allt Om BILAR - - Me­ka­ni­kern -

Jag skul­le vil­ja frå­ga om skill­na­den mel­lan ser­vo­pum­par. Jag har en Saab 9-5 1998, där vill jag by­ta ut ser­vo­pum­pen, jag har kol­lat på be­gag­na­de ser­vo­pum­par och hit­tat en, men där är det li­te skill­nad mel­lan siff­ror­na sär­skild de som står i sista ra­den? De här siff­ror­na som skil­jer sig:

JO­NAS: Jag tror in­te det gör nå­gon skill­nad på de siff­ror­na om pum­par­na i sig ser li­ka­da­na ut. Men ring gär­na till bilskro­ten och pra­ta med dem, de bru­kar va­ra kun­ni­ga om så­dant här.

Ua­lik

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.