Tra­fi­kla­gar­na som in­te finns

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej! Ja, vis­sa tra­fi­kla­gar ver­kar va­ra bra dol­da. Ta det där med att blin­ka hö­ger vid en väns­ter­sväng el­ler när man kör rakt fram i en cir­ku­la­tions­plats (el­ler läm­nar den, som du skrev) till ex­em­pel. Det står in­te ett ord om att man ska gö­ra så i Tra­fik­för­ord­ning 1998:1276 med tillägg. In­te i 1 Kap §13 (som spe­ci­fikt gäl­ler hur man kör i cir­ku­la­tions­plat­ser) el­ler nå­gon an­nan­stans. I 3e kap, §64 står det där­e­mot att ”tec­ken ska ges i god tid in­nan den av­sed­da ma­nö­vern ge­nom­förs och va­ra väl syn­lig och ot­ve­tyd­ligt”. Att då svänga och blin­ka sam­ti­digt – vil­ket blir ef­fek­ten om man in­te ska va­ra ot­ve­tyd­lig och bör­ja blin­ka in­nan man pas­se­rar den väg som egent­li­gen in­ne­bär hö­ger­sväng i cir­ku­la­tions­plat­sen – får jag in­te rik­tigt att gå ihop med lag­kra­vet om ”i god tid”.

Att se det he­la som ett fil­byte kan knap­past va­ra ak­tu­ellt ef­tersom an­ta­let cir­ku­la­tions­plat­ser med fil­mar­ke­ring­ar nu­me­ra är för­svin­nan­de få.

En tan­ke – om man nu tvung­et ska blin­ka hö­ger när man läm­nar cir­ku­la­tions­plat­sen så bor­de man med sam­ma lo­gik all­tid blin­ka väns­ter när man kör in i den – även om man se­dan ome­del­bart ska svänga hö­ger!

Var har du fått di­na upp­gif­ter ifrån? In­te från Tra­fik­för­ord­ning­en i al­la fall.

Det är ju trå­kigt då att man i Sve­ri­ge nu­me­ra kan bli dömd för att man bry­ter mot la­gar som in­te finns!

”Kra­ma varand­ra i tra­fi­ken” Tho­mas Jönsson, Lands­kro­na

Cir­ku­la­tions­plat­ser är snur­ri­ga och här finns det för många tolk­ning­ar. Kanske be­hö­ver tra­fik­för­ord­ning­en skri­vas om med tan­ke på da­gens allt fler mind­re ron­del­ler ut­an fle­ra kör­fält. Och vad me­nas med ”i god tid”? God­tyck­ligt. Så be­hö­ver det in­te va­ra. Mitt råd är att blin­ka hö­ger när det är dags att svänga ut ur ron­del­len – allt­så när man pas­se­rat ut­far­ten fö­re. Då be­gri­per de som ska in i ron­del­len vart du ska – och det är det all­ra vik­ti­gas­te, att de för­står när du ska kö­ra ut och in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.