Kan jag pas­se­ra i hö­ger­fi­len?

Allt Om BILAR - - Brev -

Hej herr Berg­gren! Jag till­bring­ar väl­digt myc­ket tid på vägar­na. Jag tyc­ker din ar­ti­kel om ”väns­ter­tra­fi­ken” är myc­ket bra och väl­digt vik­tig. En frå­ga: Om jag kör i om­kör­nings­fi­len ”väns­ter­fi­len” och jag har 10–12 bi­lar som kör i sam­ma fil fram­för mig, men i hö­ger­fi­len finns det in­te en bil, om jag då kör över i hö­ger­fi­len och kör 110 km/tim och pas­se­rar al­la des­sa bi­lar för att se­dan pla­ce­ra om mig i väns­ter­fi­len för att kö­ra om fram­för­va­ran­de bil i hö­ger­fi­len. Har jag då gjort en ”om­kör­ning” i hö­ger­fi­len el­ler har jag kört lag­ligt och hål­lit mig till fö­re­skriv­na tra­fik­reg­ler? Tack­sam för ett svar även om det­ta är en po­lis­frå­ga och kanske in­te en frå­ga till jour­na­list. Ni ver­kar dock ha koll på det­ta.

Häls­ning­ar Bo­ban

JAN-ERIK:

För sä­ker­hets skull skic­ka­de jag din frå­ga vi­da­re till vår tra­fik­po­lis Samu­el Sköldö. Här är hans svar: ”Är det så att man ef­ter en om­kör­ning in­te går till­ba­ka till hö­ger kör­fält så kos­tar det 1 000 kro­nor i bö­ter en­ligt tra­fik­för­ord­ning­en. Dess­utom kos­tar det 500 kro­nor om man ej an­vänt kör­fält längst till hö­ger. I det­ta fall så ska man lig­ga till hö­ger. Man får in­te gö­ra en om­kör­ning i hö­ger kör­fält som det här är be­skri­vet.”

Håll till hö­ger ef­ter om­kör­ning är tra­fik­po­li­sens be­sked. An­nars kan det bli tu­sen spänn i bö­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.